Đoàn giám sát HĐND huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện xây dựng CSVC và quản lý thu, chi