Học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 14/02/2022